×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مقدمه:

برخی از تحقیقات جنبه کاربردی دارند و با هدف تولید اطلاعات مناسب برای حل مشکلات،  مسائل اجرائی طراحی می شوند و منظور از اجرای آنها تدوین فرضیات علمی به منظور بسط دانش نو نیست، بلکه برای تصمیم گیری سطوح مدیریتی و ارائه راه حلهای مناسب گرفته می شوند. از آنجائیکه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسی به آخرین تحولات فنی و علمی و بکارگیری بهترین روشهای ممکن در ارائه خدمات است، تحقیق در سیستمهای بهداشتی درمانی(Health System Research) به عنوان یک شاخه پژوهش نوین شناخته شده است.

هدف پژوهش در نظام سلامت:

هدف از پژوهش در نظام سلامت، حمایت از روند تصمیم گیری در تمام سطوح نظام بهداشتی با تولید اطلاعات مناسب است تا با افزایش کارآیی نظام منجر به بهبود وضعیت بهداشت جامعه شود.

ویژگیهای پژوهش در نظام سلامت:

· طبیعت چند بخشی و مشارکت گرایی

·تمرکز بر راه حل های عملی

·طبیعت تکرارپذیری

·ضرورت رابطه تنگاتنگ مدیران و محققان

· قابلیت اجرا در سطوح مختلف سیستم بهداشتی درمانی

·اولویت‌گرایی

·عملگرایی

·سادگی درک نتایج

· اثربخشی و کارایی

معرفی واحد hsr

پذیرش پایان نامه

فرایندهای hsr

فرم پیشنهادی پروپزال

عناوین طرح های مصوب

کتابخانه الکترونیکی

پیوندها

ارتباط با ما

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست