×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

با توجه تصمیمات متخذه در کمیته پژوهشی معاونت بهداشت بدینوسیله نحوه پذیرش و اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه ها به شرح زیر اعلام می گردد:

1-     دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه با معرفی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و ارایه مصوبه کمیته اخلاق و تاییدیه حراست دانشگاه می توانند پایان نامه های خود را با رعایت قوانین و دستورالعمل ها در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش اجرا نمایند.

 

2-      کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و دانشکده های تابعه با معرفی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و ارایه مصوبه کمیته اخلاق و تاییدیه حراست دانشگاه می توانند پایان نامه های خود را با رعایت قوانین و دستورالعمل ها در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش اجرا نمایند.

 

 

3-     همکاری با محققین و پژوهشگران سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور تنها در قالب طرح های مشترک با دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه، مراکز تحقیقاتی یا معاونت بهداشت و یا اساتید راهنمای تحقیق از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی باشد، امکان پذیر خواهد بود.در این رابطه نیز هماهنگی با امور جاری و برنامه های بهداشتی معاونت و رعایت اصول، قوانین ،دستورالعمل ها و حفظ حرمت و سلامت مراجعین الزامی است.

 

4-     معرفی دانشجویان و مجریان طرح های پژوهشی به مراکز بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان صرفا" از طریق واحد HSR معاونت بهداشت، پس از هماهنگی با گروه های تخصصی و حراست معاونت بهداشت انجام می گیرد.

 

 

5-  مسئولیت حسن اجرای مصوبات فوق به عهده روسا و مدیران محترم مراکز بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان و رابطان محترم دانشجویی می باشد.

 

 

با توجه تصمیمات متخذه در کمیته پژوهشی معاونت بهداشت بدینوسیله نحوه پذیرش و اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه ها به شرح زیر اعلام می گردد:

1-     دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه با معرفی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و ارایه مصوبه کمیته اخلاق و تاییدیه حراست دانشگاه می توانند پایان نامه های خود را با رعایت قوانین و دستورالعمل ها در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش اجرا نمایند.

2-      کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و دانشکده های تابعه با معرفی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و ارایه مصوبه کمیته اخلاق و تاییدیه حراست دانشگاه می توانند پایان نامه های خود را با رعایت قوانین و دستورالعمل ها در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش اجرا نمایند.

3-     همکاری با محققین و پژوهشگران سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور تنها در قالب طرح های مشترک با دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه، مراکز تحقیقاتی یا معاونت بهداشت و یا اساتید راهنمای تحقیق از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی باشد، امکان پذیر خواهد بود.در این رابطه نیز هماهنگی با امور جاری و برنامه های بهداشتی معاونت و رعایت اصول، قوانین ،دستورالعمل ها و حفظ حرمت و سلامت مراجعین الزامی است.

4-     معرفی دانشجویان و مجریان طرح های پژوهشی به مراکز بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان صرفا" از طریق واحد HSR معاونت بهداشت، پس از هماهنگی با گروه های تخصصی و حراست معاونت بهداشت انجام می گیرد.

5-  مسئولیت حسن اجرای مصوبات فوق به عهده روسا و مدیران محترم مراکز بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان و رابطان محترم دانشجویی می باشد.

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست