×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عناوین پژوهش انجام شده در سال 1400

بررسی ایمنی و اثربخشی برم هگزین به عنوان یک مهار کننده سرین پروتئاز در پیش گیری از بیماری کووید 19 ، یک کارآزمایی بالینی تصادفی چند مرکزی دو سو کور کنترل شده با پلاسیبو

بررسی میزان آگاهی و دانش در مورد هپاتیت c در مراجعین به مراکز بهداشت منتخب شهر تهران(جهت انجام آزمایشات قبل از ازدواج )

ارزیابی دانش و نگرش نسبت به استفاده درمانی از گیاهان دارویی در درمان بیماری های شایع کودکان 0 تا 6 سال دربین والدین مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تهران

بررسی و مقایسه تغییرات  اجزای سبک زندگی سالمندان آزاد ساکن شهر تهران در  دو مقطع زمانی 1396 و 1400

 

طراحی و ارزیابی مدل ساختاری تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به سل

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان 18 تا 45 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان ورامین در مورد تست پاپ اسمیر سال 1399

مدیریت بیماری های غیر واگیر در سطح اول ارئه خدمات سلامت در زمان همه گیری : الزامات ، چالشها و راهکارها

بررسی وضعیت آمادگی برای ازدواج و ارتباط آن با برخی عوامل دموگرافیک در زوجین مراجعه‌کننده به واحد مشاوره قبل از ازدواج

طراحی برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی کودکان زیر 7 سال با بکارگیری الگوی پرسید

طراحی و روان سنجی ابزار سواد سلامت باروری زنان

طراحی وآزمون مدل ارتباطی تعیین کننده های اجتماعی سلامت  بر نگرش به فرزند آوری در زنان متاهل بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت

بررسی تاثیر راه رفتن با کفش های راکری بر نیروی تاندون اشیل بیماران دیابتی

 

مدل ارتباطی تعیین کننده های اجتماعی سلامت  بر نگرش به فرزند آوری در زنان متاهل بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت

بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و مولفه های سلامت روان درسالمندان مراجعه کننده به مراکز سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بررسی مصرف خود سرانه داروها ، گیاهان دارویی و مکمل ها و عوامل مرتبط با آن دردوران بارداری و شیردهی در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت

اثربخشی یک برنامه آموزشی بر بهبود معلومات باروری ، قصد باروری و بارداری برنامه ریزی شده در زوجین در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز مشاوره پیش از ازدواج : یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

تاثیر آموزش گروهی آنلاین بر دانش و نگرش مادران در مورد واکسن HPV

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست