×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نام گروه:گروه آموزش و ارتقاء سلامت

معرفی واحد :

مفهوم آموزش بهداشت:

مفهوم قدیمی: انتشار اطلاعات بهداشتی برای تغییر رفتار مردم

 

مفا هیم جدید:

      پیشگیری از بیماریها یا بهتر کردن شیوه زندگی افراد و جوامع

      تغیر رفتار اجتماع به جای تغییر  رفتار افراد

      مشارکت جامعه به جای مشارکت افراد

      افزایش اتکاء به نفش جامعه و افراد

 

تعاریف آموزش بهداشت:

 

      آموزش بهداشت آن دسته از الگوهای مطلوب رفتاری افراد یا جامعه است که از طریق فرایندهای آموزشی کسب کرده اند.

 

      آموزش بهداشت فرایندی است که در آن افراد یا گروه های  مردم یاد می گیرند رفتاری داشته باشند که موجب  ارتقاء، حفظ و یا بازگرداندن تندرستی شان شود .

 

      آموزش بهداشت ترکیبی از فرصت فعالیت های آموزشی و پرورشی است که برای آسان کردن ایجاد تغییر داوطلبانه رفتارهای منجر به تندرستی ایجاد شده است.

 

      آموزش بهداشت فرایندی است که آگاهی و انگیزه  لازم برای در پیش گرفتن و حفظ شیوه زندگی سالم برای مردم را فراهم  می آورد  و برای آسانتر رسیدن به این هدف از دگرگونی های زیست محیطی لازم جانبداری کرده و آموزش و پژوهش تخصصی در این راستا انجام می دهد.

 

      آموزش بهداشت فرایند کمک به مردم برای تشویق آنان به تندرست بودن، آگاهی برای تندرست ماندن و حفاظت از تندرستی و طلب کمک برای تندرستی در صورت نیاز است.

   مقدمه

    آموزش بهداشت یکی از اجزای اصلی همه فعالیت های بهداشتی است و اهمیت بسیار زیادی در تغییر بینش، رفتار وعادات مردم دارد و ضمنا" یکی از کارآمدترین و موثرترین روش های مداخله برای حفظ و ارتقاء سلامت  مردم جامعه است چرا که اگر مردم به اندازه کافی در باره بیماری ها آگاهی داشته باشند و بتوانند به موقع احتیاط های لازم را به کار برند می شود از بروز تعداد زیادی از بیماری ها با یا بدون مداخله های پزشکی پیشگیری کرد زیرا در این صورت افراد قادر می شوند برسلامت خود نظارت کنند وآن را بهبود ببخشند

مهمترین هدف از ارائه آموزش بهداشت به مردم ایجاد  تغییر رفتار در آنها از رفتارهای ناسالم و مخاطره آمیز به رفتارهای سالم و امن است که این آموزش ها هر چه در سنین پائین تر اتفاق بیافتد که هنوز سبک زندگی در فرد شکل نگرفته نتیجه بخش تر است تجربه ثابت کرده است که تدابیر سنتی مربوط به بهداشت عمومی یا مداخلات، در  ایجاد راهی به سوی اصلاح شیوه زندگی موفق نبوده است.

آموزش بهداشت تبلیغات نیست و کاری فراتر از تبلیغ کردن یا آگاهی دادن به تنهایی است آموزش یعنی ایجاد یا تسهیل " آموختن" و تبلیغ یعنی انتشار یک نظریه ویژه سامان  یافته .

 آموزش بهداشت فرایندی است که آگاهی، انگیزه  و کمک لازم را برای در پیش گرفتن و نگاهداری رفتارهای سالم  و شیوه زندگی سالم برای مردم فراهم می آورد و خواستار دگرگونی های زیست محیطی لازم برای آسان تر رسیدن به این هدف است. 

اهداف آموزش بهداشت:

اهداف آموزش بهداشت که بر پایه نیازهای بهداشتی کشف شده تنظیم می شود عبارتند از ،

      تشویق مردم برای حفظ وارتقاء تندرستی از طریق بهتر کردن رفتار و شیوه زندگی

      افزایش استفاده درست از خدمات موجود برای تندرستی

      علاقمند کردن، آگاه کردن، افزایش مهارت ها، وتغییر دیدگاه ها ی مردم برای تصمیم گیری معقول در رفع مشکلات بهداشتی شان

      تقویت اتکا به نفس افراد وجامعه و همچنین مشارکت و دخالت  آنان در مراحل مختلف حل مشکلات بهداشتی

رویکردهای آموزش بهداشت

                    رویکرد قانونی: یا پیشگیری مدیریت شده شامل دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دولت برای ایجاد تغییر رفتار در مردم است             

      رویکرد خدماتی: یعنی ارائه همه تسهیلات مورد نیاز به جامعه است با این امید که مردم آنها را به کار بگیرند وسلامت خود را بهبود ببخشند

      رویکرد آموزشی شامل ایجاد انگیزه، ارتباطات و تصمیم گیری است که نتایج آن هر چند به کندی به دست می آید ولی می آید و پایدار و ماندنی است پس باید برای رسیدن به دگرگونی مطلوب زمان کافی صرف شود

         رویکرد مراقبت های بهداشتی اولیه: شامل مشارکت و دخالت کامل مردم، همکاری بین بخشی و دخالت جامعه  است وهمه اینها وقتی عملی است که عرضه کنندگان مراقبت در چگونگی شناسایی مشکل بهداشتی (نیاز سنجی) و یافتن راه چاره عملی به مردم کمک کنند

محتوای آموزش بهداشت:

      زیست شناسی

      تغذیه

      بهداشت شخصی وزیست محیطی

      مراقبت از سلامت خانواده

      مبارزه با بیماری های واگیر وغیر واگیر

      بهداشت روانی

      پیشگیری از سوانح وحوادث

      آگاه کردن مردم از خدمات بهداشتی موجود در جامعه و چگونگی دسترسی و به کار گیری آنهاست

رئیس گروه

کارشناسان گروه  

شرح وظایف

واحد های آموزش بهداشت تابعه

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست