×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 شرح وظایف امور مالی

اجرای صحیح آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی ومعاملاتی در امور مالی.

بررسی وتایید کلیه پرداخت ها با توجه به مقررات و مجوزهای مربوطه.

نظارت بر نگهداری وجوه نقد و موجودی نزد بانک و رفع به موقع مغایرات حسابهای بانکی.

بررسی وتایید اعلامیه های واریز/برداشت صادره توسط بانک.

بررسی وتایید اسناد حسابداری صادره.

نظارت بر ثبت بموقع حسابها و همچنین نظارت بر کلیه امور مربوط به اصلاح حسابها.

بررسی وتایید آن دسته از فرم هایی که در امور مالی تهیه ویا تکمیل می گردد.

 نظارت بر امور مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران.

هماهنگی با مراجع دولتی وعمومی در رابطه با مسائل بیمه و مالیات کارکنان. اشخاص ثالث و........ 

سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روش ها و خط مشی مالی در امور مالی.

نظارت و هماهنگی جهت انبار گردانی و صورت برداری اموال.

تهیه وارائه گزارش های مربوط به عملکرد اعتبارات دریافتی به مراجع ذی صلاح.

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست