×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تلفن گویای معاونت : 66700512  - 66707636 - 021

پست الکترونیکی : DOH.Feedback@sbmu.ac.ir 
سامانه پیام کوتاه : 3000560760 
آدرس : تهران  تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و  خیابان  حافظ    

 

دفترمعاونت

66710116

شماره فکس معاونت

66744119

امور اداری –تدارکات

66707715

امورمالی

66708551

کارگزینی

66707636

دبیرخانه –خدمات

66729531

نقلیه –انبار

66710899

HSR

66701803

نیروی انسانی

66706675

گسترش

66727698

حراست

66730595

بهداشت محیط

66735524

آموزش بهداشت

66713452

بهداشت خانواده

66731032-66724495

بهداشت روان

66741520

گروه تغذیه و امور دارویی 

66714431

بهداشت حرفه ای

66717982

بهداشت مدارس

66701735

بیماریها

66760518

دهان ودندان

66749038

 

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست