×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت را می توان  بدینگونه تعریف کرد:

"مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت فرآیندی است منظم به منظور بهره مندی حداکثری از ظرفیت های سازمانی، اجرایی و مهارتی نظام سلامت با هدف به حداقل رساندن پیامدهای سوی سلامتی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسهیلات و منابع بهداشتی درمانی از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاهش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ به موقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار".

بر اساس تعریف فوق نظام سلامت بر بستر نظام شبکه چهار گروه هدف ذیل را در بر می گیرد:

1) جمعیت عمومی

2) ارایه دهندگان خدمت

3) تسهیلات و منابع

4) برنامه ها

شرح وظایف کلی

قبل از وقوع بلایا:

                     ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

                     اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

                     جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا

                     آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا

                     تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخشها

                     ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت در فاز پاسخ

                     اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان نظام شبکه

                     اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات نظام شبکه و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

                     ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات نظام شبکه و جامعه

                     ارزیابی مستمر نیازهای سلامتی جمعیت آسیب دیده

                     ارایه مراقبت های سلامتی هماهنگ، به موقع و موثر

                     پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های سلامتی

پس از وقوع بلایا:

                     تدوین برنامه بازیابی تسهیلات نظام شبکه با رویکرد توسعه پایدار

                     بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه های آسیب دیده نظام شبکه

                     مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه

                     پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

معرفی واحد

معرفی برنامه های واحد

دستورالعمل ها

چک لیست ها

پدافند غیر عامل

تمرین و مانور

سامانه فرماندهی حادثه

مطالب آموزشی

پیوندها

ارتباط با ما

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست