×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مسئوليت هاي محوله

مدرك تحصيلي

مهندس ابوذر عینی پور

كارشناس بهداشت حرفه اي

کارشناس برنامه کنترل سیلیس، تأمین روشنایی، حذف آزبست، بازرسی هدفمند، طرح تشدید، پروفایل ایمنی شیمیایی، اصناف، مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری، کنترل عوامل مخاطره آمیز در ریخته گری، کارگران ساختمانی، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع،رابط دانشجویان در دانشکده بهداشت

كارشناس ارشد مدیریت HSE

مهندس فريبا فخرايي

كارشناس بهداشت حرفه اي

کارشناس برنامه تشکیلات بهداشت حرفه ای، ، بیمارستان، ، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع و شرکتهای سلامت کار ، تدوین برنامه عملیاتی، رابط IT

كارشناس ارشد مهندسي عمران محيط زيست

مهندس مریم محمد علیپور

كارشناس بهداشت حرفه اي

کارشناس برنامه کنترل صدا، پرتوکاران، کشاورزی، کنترل شرایط جوی، کنترل سرب، کنترل جیوه، پسماند، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع، آموزشی واحد، رابط بهورزی شرکت های خصوصی ،معاینات،

كارشناس مهندسي بهداشت حرفه اي

مهندس مصطفی خدابخشی

كارشناس بهداشت حرفه اي

کارشناس برنامه ارگونومی و ارزیابی عوامل زیان آور ، معادن، معاینات، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع، بقا، سامانه شکایات 1490، استعلام های بهداشتی، دبیر جلسات

كارشناس ارشد مدیریت HSE

مهندس محبوبه رضاي سلطان آبادي

كارشناس بهداشت حرفه اي

سرپرست آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در صنایع و بیمارستان ها

كارشناس مهندسي بهداشت حرفه اي

مهندس زهره محمدی زاد

كارشناس بهداشت حرفه اي

کارشناس آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در صنایع و بیمارستان ها

كارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي

 

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مسئوليت هاي محوله

مدرك تحصيلي

مهندس ابوذر عینی پور

كارشناس بهداشت حرفه اي

کارشناس برنامه کنترل سیلیس، تأمین روشنایی، حذف آزبست، بازرسی هدفمند، طرح تشدید، پروفایل ایمنی شیمیایی، اصناف، مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری، کنترل عوامل مخاطره آمیز در ریخته گری، کارگران ساختمانی، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع،رابط دانشجویان در دانشکده بهداشت

كارشناس ارشد مدیریت HSE

مهندس فريبا فخرايي

كارشناس بهداشت حرفه اي

کارشناس برنامه تشکیلات بهداشت حرفه ای، ، بیمارستان، ، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع و شرکتهای سلامت کار ، تدوین برنامه عملیاتی، رابط IT

كارشناس ارشد مهندسي عمران محيط زيست

مهندس مریم محمد علیپور

كارشناس بهداشت حرفه اي

کارشناس برنامه کنترل صدا، پرتوکاران، کشاورزی، کنترل شرایط جوی، کنترل سرب، کنترل جیوه، پسماند، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع، آموزشی واحد، رابط بهورزی شرکت های خصوصی ،معاینات،

كارشناس مهندسي بهداشت حرفه اي

مهندس مصطفی خدابخشی

كارشناس بهداشت حرفه اي

کارشناس برنامه ارگونومی و ارزیابی عوامل زیان آور ، معادن، معاینات، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع، بقا، سامانه شکایات 1490، استعلام های بهداشتی، دبیر جلسات

كارشناس ارشد مدیریت HSE

مهندس محبوبه رضاي سلطان آبادي

كارشناس بهداشت حرفه اي

سرپرست آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در صنایع و بیمارستان ها

كارشناس مهندسي بهداشت حرفه اي

مهندس زهره محمدی زاد

كارشناس بهداشت حرفه اي

کارشناس آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در صنایع و بیمارستان ها

كارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي

 

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست