×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مقدمه:

برخي از تحقيقات جنبه كاربردي دارند و با هدف توليد اطلاعات مناسب براي حل مشكلات، مسائل اجرائي طراحي مي شوند و منظور از اجراي آنها تدوين فرضيات علمي به منظور بسط دانش نو نيست، بلكه براي تصميم گيري سطوح مديريتي و ارائه راه حلهاي مناسب گرفته مي شوند. از آنجائيكه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسي به آخرين تحولات فني و علمي و بكارگيري بهترين روشهاي ممكن در ارائه خدمات است، تحقيق در سيستمهاي بهداشتي درماني(Health System Research) به عنوان يك شاخه پژوهش نوين شناخته شده است.

هدف پژوهش در نظام سلامت:

هدف از پژوهش در نظام سلامت، حمايت از روند تصميم گيري در تمام سطوح نظام بهداشتي با توليد اطلاعات مناسب است تا با افزايش كارآيي نظام منجر به بهبود وضعيت بهداشت جامعه شود.

ويژگيهاي پژوهش در نظام سلامت:

·         طبیعت چند بخشی و مشارکت گرایی

·         تمرکز بر راه حل های عملی

·         طبیعت تکرارپذیری

·         ضرورت رابطه تنگاتنگ مدیران و محققان

·         قابلیت اجرا در سطوح مختلف سیستم بهداشتی درمانی

·         اولویت‌گرایی

·         عملگرایی

·         سادگی درک نتایج

·         اثربخشی و کارایی

مقدمه:

برخي از تحقيقات جنبه كاربردي دارند و با هدف توليد اطلاعات مناسب براي حل مشكلات، مسائل اجرائي طراحي مي شوند و منظور از اجراي آنها تدوين فرضيات علمي به منظور بسط دانش نو نيست، بلكه براي تصميم گيري سطوح مديريتي و ارائه راه حلهاي مناسب گرفته مي شوند. از آنجائيكه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسي به آخرين تحولات فني و علمي و بكارگيري بهترين روشهاي ممكن در ارائه خدمات است، تحقيق در سيستمهاي بهداشتي درماني(Health System Research) به عنوان يك شاخه پژوهش نوين شناخته شده است.

هدف پژوهش در نظام سلامت:

هدف از پژوهش در نظام سلامت، حمايت از روند تصميم گيري در تمام سطوح نظام بهداشتي با توليد اطلاعات مناسب است تا با افزايش كارآيي نظام منجر به بهبود وضعيت بهداشت جامعه شود.

ويژگيهاي پژوهش در نظام سلامت:

·         طبیعت چند بخشی و مشارکت گرایی

·         تمرکز بر راه حل های عملی

·         طبیعت تکرارپذیری

·         ضرورت رابطه تنگاتنگ مدیران و محققان

·         قابلیت اجرا در سطوح مختلف سیستم بهداشتی درمانی

·         اولویت‌گرایی

·         عملگرایی

·         سادگی درک نتایج

·         اثربخشی و کارایی

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست