×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نام و نام خانوادگی    

مهندس اعظم محمدی

سوابق تحصیلی

کارشناس مهندسی  بهداشت محیط

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب

سوابق کاری

کارشناس گروه سلامت محیط

کارشناس مسئول برنامه های مدیریت خطر بلایای معاونت بهداشتی

دبیر کمیته بهداشت کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل معاونت بهداشتی

دبیر کمیته ارتقای ایمنی سازه و غیر سازه ای معاونت بهداشتی

جانشین سوم فرمانده ICS ( سامانه فرماندهی حادثه )  معاونت بهداشتی

معرفی کارشناسان مسئول ستادی

مرکز بهداشت شمال

سرکار خانم مهندس نجمه محمودی

مرکز بهداشت شرق

سرکار خانم مهندس اکرم طالبی

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات

سرکار خانم مهندس سهیلا پور بابا

شبکه بهداشت و درمان دماوند

جناب آقای مهندس آرش غفور محسنی

شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

جناب آقای مهندس محمد عباسی تبار

شبکه بهداشت و درمان پردیس

سرکار خانم عاطفه سیدین خراسانی

شبکه بهداشت و درمان ورامین

جناب آقای علی اکبر خورسندی

شبکه بهداشت و درمان پیشوا

جناب آقای مهندس مهدی صدری افشاری

شبکه بهداشت و درمان قرچک

سرکار خانم مهندس شبنم طالب جنت

شبکه بهداشت و درمان پاکدشت

جناب آقای مهندس امیر حسین جدیدی

تاریخچه

رئیس گروه

کارشناسان ستادی مراکز و شبکه ها

شرح ظایف

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست