×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 

 

 

 

                                 معاون امور اجرایی: آقای دکتر سالاریان زاده                

  • دارای مدرک تحصیلی دکترای پزشکی و MPH
  • سابقه ریاست مرکزتوسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  • کارشناس مدیریت و سیاستگذاری سلامت
  • مشاور دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی
  • معاون فنی مرکزمدیریت بیمارستان و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
  • مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان
  • مدیر تعالی خدمات بالینی و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست