×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی:

 
 

 

مهندس علیرضا ابراهیمی حریری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرک تحصیلی

موسسه آموزشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فوق دیپلم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دیپلم

دبیرستان  شهید مطهری- منطقه 6 تهران

 

سوابق کاری

1-     مسئول بهداشت حرفه ای  کارخانجات نیروی دریایی ارتش 1375- 1373

2-     مسئول بهداشت حرفه ای پروژ ساخت مرکز تحقیقات نیرو ( وزارت نیرو)1377- 1376

3-     کارشناس بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1392- 1377

4-     کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت امور بهداشتی دانشگاه از 1392

5-  عضو کمیته تعیین مشاغل سخت و زیان آور استان تهران

مقالات علمی:

5 مقاله چاپ شده در زمینه بهداشت حرفه ای

سایر اطلاعات:

1-     عضو کمیته کشوری برنامه غربالگری و ارزیابی صدا در کارگاههای صنعتی- مرکز سلامت محیط و کار

2-     عضو کمیته تهیه چک لیست های خود اظهاری کارفرمایان (بهداشت حرفه ای) – مرکز سلامت محیط و کار

3-     تدریس دوره های آموزشی برنامه های کشوری بهداشت حرفه ای جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت و صنایع دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران و تهران 

 

 

شرح وظايف مدیرگروه بهداشت حرفه اي

1-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم به منظور آگاهي از وضع بهداشت محيط كار و وضعيت عمومي كارگاهها و كارخانجات منطقه تحت پوشش دانشگاه و شناخت مسائل بهداشتي صاحبان حرف مختلف و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوطه ، برنامه ريزي جهت بازديد واحدهاي مذكور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي 

2-     انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه شناسايي و اندازه گيري و ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار با همكاري مراكز طبي و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور

3-     تدوين برنامه هاي آموزشي جهت كارشناسان بهداشت حرفه اي در زمينه اندازه گيري و ارزيابي عوامل زيان آور محيط به منظور آگاهي از اثرات زيان آور آنها بر سلامت نيروي شاغل

4-     تدوين برنامه آموزشي جهت پزشكان عمومي كه در زمينه معاينات كارگري،غربالگيري از طريق دوره اي مدون بازآموزي به منظور ارتقاء سطح آگاهي آنان در زمينه بيماريهاي ناشي از و تشخيص و درمان زودرس اين بيماريها

5-     تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه برقراري سيستم هاي ايمني و بهداشت حرفه اي در محيط كار OHSAS و مديريت بحران ،Risk Assessment   جهت كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه اي  شاغل در سيستم و خارج از سيستم

6-     تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي در زمينه فرم هاي بازديد،نحوه بازديد،نحوه جمع آوري اطلاعات، صدور تاييدهاي بهداشتي براي كارگاهها و كارخانجات موجود .با همكاري ارگانها و سازمانها و ادارات ذيربط.

7-     تدوين برنامه هاي آموزشي جهت دانشجويان رشته  هاي بهداشت حرفه اي و گروه پزشكي و مهندسي در زمينه عوامل فيزيكي ، شيميايي،بيولوژيكي و مكانيكي بمنظور آگاهي و آشنايي آنها به اين عوامل و چگونگي رفع و يا كنترل عوامل زيان آور مذكور در محيط كار

8-     تدوين دستورالعمل و برنامه هاي آموزشي در زمينه كارآموزي،كارورزي دانشجويان گروه پزشكي و مهندسي بهداشت حرفه اي و همچنين ساير واحدهاي تحت پوشش معاونت تا پايين ترين سطوح اوليه خدمات P.H.C  خانه بهداشت روستائي

9-     تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه مسائل ارگونوميك و مهندسي انساني جهت كليه كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در سيستم و خارج از سيستم بمنظور ارتقاء آگاهي آنها در زمينه مسائل ارگونوميك

10- تدوين  برنامه هاي جامع عملياتي ساليانه و عمراني در زمينه كليه  برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي و معاونت و مراكز تابعه استان

11- نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها و آيين نامه هاي ارسالي از مركز سلامت محيط كار در مراكز تابعه و كارگاهها و كارخانجات و شهرك هاي صنعتي در زمينه اهداف بهداشت حرفه اي

12- مطالعه و شناسائي مسائل كلي تهيه و توزيع آب آشاميدني و نمونه از طريق آزمايشگاه بهداشت حرفه اي  بوسيله نمونه برداري و آناليز

13- نظارت بر فعاليت بهداشت حرفه اي مراكز تابعه معاونت

14- تهيه و راه اندازي و توسعه آزمايشگاه رفرانس بهداشت حرفه اي در زمينه ارزيابي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار

15- برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه بهداشت حرفه اي،كامپيوتر و باز آموزي كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه اي

16- شركت در جلسات كارگروههاي صنعت و معدن با همكاري ارگانهاي ذيربط به منظور بحث و تبادل نظر در زمينه محيط كار و كارگاهها و كارخانجات منطقه

17- شركت و اعزام نماينده در كميته هاي مشاغل سخت و زيان آور محيط كار

18- تدوين و تهيه راهكارهاي استانداردسازي محيط كار و يا كمتر تحت كنترل درآوردن و يا حذف عوامل زيان آور محيط كار

19- جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار فعاليت هاي بهداشت حرفه اي و ارسال آنها به مركز سلامت و كار وزارت مطبوع

20- شركت در كميته هاي بحران و بلاياي طبيعي به منظور برقراري سيستم مديريت ايمني و بحران در كارخانجات و كارگاههاي تحت پوشش به مراكز تابعه

21- تهيه و تدوين دستورالعمل ها و راهكارهاي لازم در زمينه ايمني مواد شيميايي

22- تهيه و تدوين دستورالعمل هاي در خصوص استفاده از استانداردهاي ارگونوميكي در محيط كار

23- بررسي شكايات واصله ناشي از كارخانجات از نظر ايجاد مزاحمت  كه  به مراكز ذيربط جهت بازديد و رفع مزاحمت  ارجاع داده مي شود

24- نظارت بر صدور تاييدهاي بهداشتي در زمينه استعدادهاي رسيده در زمينه پروانه بهره برداري،كارت شناسايي ،پروانه تاسيس و نظاير آن

25- پيگيري و نظارت بر تشكيل پرونده هاي بهداشتي و پزشكي و ارجاع افراد مشاغلي براي ادامه معافيت و تكميل پرونده هاي به مراكز درماني ذيربط

26- همكاري و نظارت بر طرح هاي ملي و عمراني در زمينه هاي بهداشتي

27- همكاري با واحد بيماريها،بهداشت خانواده،آموزش بهداشت، نيروي انساني و ساير واحدها در زمينه مبارزه با بيماريهاي در سطح استاني،ملي، كشوري

28- پيگيري عمليات اجرائي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و مسموميت ها و سوانح و حوادث ناشي از كار

29- ارائه طريق در خصوص دفع بهداشتي مواد ذائد و جامد خانگي و صنعتي و غير صنعتي و شيميايي

30- ارائه طريق در خصوص دفع بهداشتي فاضلاب هاي صنعتي و غير صنعتي

31- ارائه طريق در خصوص تسهيلات رفاهي و بهداشتي و محل هاي تهيه و توزيع مواد غذايي، ساختماني

32- ساير وظايفي كه از طريق مديران مافوق ارجاع مي شود

 

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست