×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات

 

مدیریت و راهبری توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجموعه معاونت امور بهداشتی

پیگیری و کنترل و نظارت بر تهیه و تامین نیازمندیهای سخت‌افزاری و طراحی و خرید سیستم های نرم‌افزاری و توزیع و تخصیص مناسب منابع

کنترل و نظارت بر محقق سازی و اجرای طرح ها و برنامه‌های انفورماتیکی در سطح معاونت امور بهداشتی

مطالعه، بررسی، پیشنهاد، انتخاب و تدوین متدولوژی‌ها، روش ها و استانداردهای مهندسی نرم افزار، سخت افزار و شبکه در مجموعه معاونت به صورت هماهنگ و یکپارچه

بررسی و شناسایی نیازهای آتی و جاری انفورماتیکی مجموعه معاونت و پیشنهاد راه کارهای مناسب دراین زمینه

برنامه‌ریزی تأمین خدمات پیمانکاری و مشاوره تخصصی سخت افزاری، نرم افزاری سیستم و شبکه از منابع بیرونی معاونت و نظارت بر حسن اجرای وظایف ایشان

نظارت بر تهیه شرح خدمات، استانداردها و طرح‌های کیفیت و مدیریت زمانبندی اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات

برنامه‌ریزی توسعه، ارتقاء و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و شبکه و سیستم های مورد استفاده در معاونت

کنترل و نظارت بر توسعه و مدیریت پورتال اطلاع رسانی معاونت امور بهداشتی و بهنگام سازی مستمر آن

 همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین راهبردهای توسعه انفورماتیک و طرح‌های جامع انفورماتیک و معماری اطلاعات در سطح معاونت امور بهداشتی

مدیریت امور مربوط به  ثبت دامنه، تأمین پهنای باند و ارتباطات اینترنتی در مجموعه معاونت امور بهداشتی

مدیریت تامین و حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی در سطح معاونت امور بهداشتی

بررسی و تایید اسناد، مدارک، طرح ها، برنامه ها و قراردادهای مرتبط در چارچوب قوانین مربوطه

حضور و مشارکت در جلسات ستادهای تخصصی فناوری اطلاعات در مجموعه معاونت امور بهداشتی

پیگیری و اعمال هماهنگی در امر یکپارچه سازی سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه معاونت امور بهداشتی

بازدید و بررسی میدانی از وضعیت فناوری اطلاعات واحدها، سازمانها و مراکز تابعه معاونت امور بهداشتی

انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست