×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظايف واحد سلامت جوانان، نوجوانان ومدارس ستاد معاونت بهداشتي

 1-      جمع آوري  ،جمع بندي وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به دفترسلامت جوانان مدارس وزارت بهداشت

2-      بررسي وشناخت وضعيت  موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها

3-      همكاري درانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس

4-      تشكيل وشركت دركميته علمي وفني استاني بمنظور بهره گيري تجارب

5-      برگزاري كارگاه وسمينار وكنفرانس علمي و...

6-   تهيه متون وتدوين وارائه رسانه و مدول هاي علمي وآموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7-      آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه اجرايي آموزشي

8-      اجراي ضوابط ، استانداردها ودستورالعمل هاي ابلاغي

9-      بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

10-   پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات وملزومات

11-    انجام هماهنگي هاي درون بخش

12-    هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت مدارس ونوجوانان

13-    هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش

14-    فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

15-    همكاري با دفترسلامت جوانان نوجوانان ومدارس دربرنامه ريزي تفضيلي

16-    همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانها

17-    نظارت،پايش، ارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي مدارس درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

18-    تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد

19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمنطقه تحت پوشش


 

شرح وظيفه كارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس در ستاد معاونت بهداشتي

 

-     تهيه وبررسي وبازنگري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، استانداردها ، تشكيلات و پيشنهاد اصلاحات به رئيس گروه تخصصي

-          نظارت براجراي ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي

-          بازنگري و طراحي توسعه وگسترش خدمات (‌ اعم ازبخش دولتي وخصوصي )

-     جمع بندي ، پيشنهاد و پيگيري ونظارت برتامين وتوزيع ونحوه استفاده ازمنابع مالي ، نيروي انساني ، ملزومات تجهيزات وفضاي فيزيكي مورد نياز

-          نظارت برحسن جمع آوري داده ها – آناليز اطلاعات وارائه نتايج و شاخصها به رئيس گروه

-          تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان پوياسازي

-          رسيدگي به شكايات ومشكلات كاركنان وتلاش درجهت حل مشكلات ايشان

-          ارزشيابي مستمركاركنان ذيربط

-          تعيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها و ارائه به رئيس گروه

-          تدوين برنامه جامع عملياتي

-          همكاري وهماهنگي درون وبرون بخش وجلب مشاركت مردمي تحت نظر رئيس گروه

-          مشاركت برنظارت ، پايش وارزشيابي برنامه هاي جاري

-          جمع بندي ، تنظيم وتدوين نهائي گزارشات ادواري حاصل ازپايش وارزشيابي به انضمام تحليل و پيشنهادات و ارائه به رئيس گروه

-          تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ها و مدولهاي علمي آموزشي

-          نظارت ، طراحي ومشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

-          مشاركت ونظارت برحسن برگزاري سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي

-          تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

-     مشاركت دربرنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي معاينات ادواري – برنامه هاي ايمنسازي – وضعيت ايمني و بهداشت محيط مدارس و سايربرنامه هاي مرتبط با سلامت دانش آموزان

 

شرح وظيفه كارشناس بهداشت جوانان درستاد معاونت بهداشتي

 

1-      همكاري درتهيه وجمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، استانداردهاي گروه جوانان

2-      بررسي وشناخت وضعيت موجود گروه جوانان به منظور تعيين نيازها و اولويت ها

3-      انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان

4-      تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني واستاني بمنظور بهره گيري از تجارب

5-      برگزاري وشركت درسمينارها ، كارگاهها و كنفرانس هاي علمي مربوط به گروه جوانان

6-      تهيه وتدوين متون آموزشي ، در زمينه سلامت جوانان

7-      آموزش تكنولوژي جديد خدمات سلامت جوانان ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه هاي اجرايي آموزشي

8-      تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه

9-      بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

10-   پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات و ملزومات

11-    انجام هماهنگي هاي درون بخش

12-    همكاري وهماهنگي با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت جوانان

13-    هماهنگي وهمكاري با سايردانشگاهها ، دانشكده ها و سازمان ملي جوانان

14-    فراهم نمودن زمينه مشاركت جوانان در ارتقاء سلامت جوانان

15-    همكاري با دفترسلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت سلامت دربرنامه هاي تفضيلي

16-    همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانهاي تابعه

17-    نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي سلامت جوانان درمراكزتابعه

18-   اجراي ضوابط واستانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

19-   تلاش درجهت پوياسازي وارتقاءسيستم

20-   جمع آوري داده ها،آناليز اطلاعات وارائه نتايج وشاخصها

 

شرح وظايف كارشناس سلامت مدارس درستاد معاونت

 -          تهيه وجمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ، دستورالعمل ها ، استانداردها

-          اجراي ضوابط ، دستورالعمل هاي ابلاغي

-          بررسي و پيشنهاد توسعه و گسترش خدمات

-          بررسي نحوه ارائه خدمات ( اعم اربخش دولتي وخصوصي ) وارائه راهكارهاي مناسب جهت توسعه و گسترش خدمات

-          بررسي وضعيت موجود و برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات فضاي فيزيكي موردنياز

-          جمع آوري داده ها ، آناليز اطلاعات وارائه نتايج و شاخصها به كارشناس مسئول

-          تلاش درجهت پوياسازي وارتقاء‌سيستم

-          بررسي وشناخت وضع موجود به منظور مشاركت درتبيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها وارائه آن

-          تهيه پيش نويس برنامه هاي عملياتي وارائه به كارشناس مسئول

-          همكاري وهماهنگي درون وبرون بخش

-          جلب مشاركت مردمي دربرنامه هاي ارتقاي سلامت درمدارس

-          نظارت ، پايش وارزشيابي مستمرازنحوه ارائه خدمات

-          تهيه وتنظيم وارائه گزارش تحليلي وپيشنهادات حاصل ازپايش و ارزشيابي

-          بررسي وتعيين اولويتها ونيازهاي آموزشي گروه هدف و كاركنان مرتبط

-          طراحي ومشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

-          برگزاري ومشاركت سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي

-          تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

-          شركت دركارگاهها و سمينارها و دوره هاي آموزشي مرتبط با برنامه هاي سلامت

-          برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي

-          برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه

-          هماهنگي با واحد بهداشت محيط درحسن اجراي بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

-          برنامه ريزي وظارت برحسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه درمدارس ( ازقبيل شيرمدارس – آهن ياري        پايش يدادرار و... )

-          انجام سايروظائف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي ازسوي مقام مافوق ارجاع مي شود .


شرح وظايف واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس ستاد شهرستانها

 1-      جمع آوري وجمع بندي آناليزاطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتي

2-      بررسي وشناخت وضع موجود به منظورتعيين نيازها و اولويت ها

3-      همكاري وانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس

4-      تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني شهرستانها بمنظور بهره گيري تجارب

5-      شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6-   تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ومدول هاي علمي آموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين ، پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7-      اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8-      بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي و اقدام درجهت رفع آنها

9-       انجام هماهنگي هاي درون بخش

10-    تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

11-    تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پويا سازي وارتقاء سيستم

12-    بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات وفضاي فيزيكي

13-    هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-     هماهنگي وهمكاري با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-    فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس ، والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

16-    همكاري با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتي در برنامه ريزي هاي تفضيلي

17-    نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم و فعاليتهاي بهداشت مدارس درمراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

18-    تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش


شرح وظائف كارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس درستاد مركزبهداشت شهرستانها

 1-      نظارت برجمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به ستاد معاونت بهداشتي

2-      بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتها

3-      انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس

4-      تشكيل وشركت دركميته هاي علمي وفني مراكزبهداشت ستاد به منظور بهره گيري تجارب

5-      شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6-   تهيه وتدون وارائه متون رسانه و مدول هاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروه هدف بهداشت مدارس ( دانش آموز – والدين – كاركنان ومعلمين )

7-      اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8-      بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

9-      انجام هماهنگي هاي درون بخش

10-    تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي

11-    تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پوياسازي و ارتقاء سيستم

12-    بررسي وضعيت موجود برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، تجهيزات وملزومات وفضاي فيزيكي)

13-    هماهنگي وهمكاري بين واحدسلامت مدارس با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-    هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-    فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس و والدين وساير افراد درارتقاي بهداشت مدارس

16-    همكاري با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتي دربرنامه ريزي هاي تفضيلي

17-    نظارت ، پايش وارزشيابي مستمرومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه

18-    تهيه وتدوين برنامه عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت بهداشتي

19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

 

شرح وظايف كارشناس بهداشت مدارس درمركزبهداشت شهرستانها

1-      جمع آوري وجمع بندي اطلاعات وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به كارشناس مسئول

2-      نظارت وبررسي فرمهاي آماري و گزارش دهي ماهانه مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

3-      بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتهاي آموزشي و...

4-      انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

5-      شركت دركميته هاي علمي وفني ستاد مراكزبهداشت وآموزش وپرورش به منظور بهره گيري تجارب

6-      شركت دركارگاهها وكلاسهاي آموزشي وهمكاري دربرگزاري آن

7-      تهيه وتدوين وارائه متون و رسانه ومدولهاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف

8-      اجراي ضوابط استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

9-      همكاري دربررسي شناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

10-    انجام هماهنگي هاي درون بخش و برون بخش

11-    تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي

12-    تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

13-    همكاري بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ونيروي انساني تجهيزات ، ملزومات

14-    هماهنگي و همكاري بين واحدبهداشت مدارس وسايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه هاي مدارس

15-    هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

16-    همكاري با واحد سلامت جوانان ،‌نوجوانان ومدارس معاونت دربرنامه ريزي هاي تفضيلي

17-    نظارت ، پايش وارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه

18-    همكاري درتهيه وتدوين برنامه عملياتي واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

 20-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي

21-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه

22-هماهنگي با واحد بهداشت محيط درحسن اجراي بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

23-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه درمدارس ( ازقبيل شيرمدارس – آهن ياري،پايش يدادرار و... )

24-انجام سايروظائف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي ازسوي مقام مافوق ارجاع ميشود.

 

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست