×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 شرح وظایف :

گروه تخصصي سلامت رواني اجتماعي و اعتياد متشكل از يك كارشناس مسئول واحد و 3 كارشناس تحت عنوان سلامت روان ، سلامت اجتماعي و اعتياد مي باشد كه شرح وظايف بشرح ذيل ايفاد مي گردد.

شرح وظايف كارشناس مسئول واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد:

مديريت واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد

نظارت بر عملكرد كارشناسان ، سلامت روان ، سلامت اجتماعي و اعتياد

شركت در جلسات مديريتي و برنامه ريزي دانشگاهي ، استاني و كشوري

پايش برنامه هاي كارشناسان و نظارت بر عملكرد

برنامه ريزي در جهت رسيدن به اهداف برنا مه هاي واحد

آموزش كارشناسان ستادي شاغل در واحد

شرح وظايف كارشناس سلامت روان :

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3-     تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات بهداشت رواني

4-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه بهداشت رواني در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان

5-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه بهداشت روان

6-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

7-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت روان

8-     تشكيل كميته بهداشت روان

9-     برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان

10- نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشگيري از خودكشي و ثبت موارد

11- نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا

12- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي بهداشت روان ارسال به ستاد معاونت

13- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي بهداشت روان

شرح وظايف كارشناس پيشگيري از سوء مصرف مواد و اعتياد:

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه  برگزاري دوره هاي پيشگيري از مصرف دخانيات در سطح مركز يا شبكه بهداشت

3-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

4-     تهيه و تدوين متون آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

5-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در سوء مصرف مواد در جمعيت تحت پوشش

6-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد

7-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

8-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد

9-     تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد

10- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر

11- نظارت بر اجراي برنامه هاي مراكز ترك دخانيات و ارسال آمار به ستاد

12- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در مراكزگذري

13- جمع آوري آمار مراكز درمان متادون مركز مشاوره رفتاري و مراكز گذري و ارسال به ستاد معاونت

14- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون

15- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت

16- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

17- نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از مصرف الكل

شرح وظايف كارشناس سلامت اجتماعي:

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه برنامه هاي سلامت اجتماعي در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3-     تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات سلامت اجتماعي

4-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه سلامت اجتماعي  در جمعيت تحت پوشش برنامه

5-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه سلامت اجتماعي

6-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

7-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي سلامت اجتماعي

8-     تشكيل كميته سلامت اجتماعي

9-     برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي پايلوت و كشوري كودك آزاري و اصول رفتار با كودكان

10- نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري

11- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي سلامت اجتماعي ارسال به ستاد معاونت

12- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي مربوطه

شرح وظايف كارشناس بهداشت روان مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري و درمان متادون:

1-     مشاوره با بيماران تحت پوشش مركز

2-     تكميل فرمهاي ثبت مشاوره در پرونده بيماران

3-     برگزاري جلسات آموزشي در مركز جهت بيماران و خانواده هاي آنان

4-     برگزاري جلسات گروه درماني

5-     ارسال آمار تعداد بيماران تحت پوشش برنامه مشاوره و آمار مركز متادون به ستاد معاونت

6-     شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي 

شرح وظايف رئیس گروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد:

مديريت واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد

نظارت بر عملكرد كارشناسان ، سلامت روان ، سلامت اجتماعي و اعتياد

شركت در جلسات مديريتي و برنامه ريزي دانشگاهي ، استاني و كشوري

پايش برنامه هاي كارشناسان و نظارت بر عملكرد

برنامه ريزي در جهت رسيدن به اهداف برنا مه هاي واحد

آموزش كارشناسان ستادي شاغل در واحد

شرح وظايف كارشناس مسئول سلامت روان :

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3-     تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات بهداشت رواني

4-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه بهداشت رواني در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان

5-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه بهداشت روان

6-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

7-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت روان

8-     تشكيل كميته بهداشت روان

9-     برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان

10- نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشگيري از خودكشي و ثبت موارد

11- نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا

12- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي بهداشت روان ارسال به ستاد معاونت

13- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي بهداشت روان

شرح وظايف كارشناس مسئول سلامت اجتماعي:

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه برنامه هاي سلامت اجتماعي در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3-     تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات سلامت اجتماعي

4-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه سلامت اجتماعي  در جمعيت تحت پوشش برنامه

5-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه سلامت اجتماعي

6-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

 

شرح وظايف كارشناس مسئول پيشگيري از سوء مصرف مواد و اعتياد:

1-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2-     جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه  برگزاري دوره هاي پيشگيري از مصرف دخانيات در سطح مركز يا شبكه بهداشت

3-     نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

4-     تهيه و تدوين متون آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

5-     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در سوء مصرف مواد در جمعيت تحت پوشش

6-     مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد

7-     ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

8-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد

9-     تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد

10- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر

11- نظارت بر اجراي برنامه هاي مراكز ترك دخانيات و ارسال آمار به ستاد

12- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در مراكزگذري

13- جمع آوري آمار مراكز درمان متادون مركز مشاوره رفتاري و مراكز گذري و ارسال به ستاد معاونت

14- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون

15- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت

16- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

17- نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از مصرف الكل

7-     تهيه و تدوين برنامه عملياتي سلامت اجتماعي

8-     تشكيل كميته سلامت اجتماعي

9-     برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي پايلوت و كشوري كودك آزاري و اصول رفتار با كودكان

10- نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري

11- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي سلامت اجتماعي ارسال به ستاد معاونت

12- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي مربوطه

شرح وظايف كارشناس سلامت روان و رفتار:

1-     مشاوره با بيماران تحت پوشش مركز

2-     تكميل فرمهاي ثبت مشاوره در پرونده بيماران

3-     برگزاري جلسات آموزشي در مركز جهت بيماران و خانواده هاي آنان

4-     برگزاري جلسات گروه درماني

5-     ارسال آمار تعداد بيماران تحت پوشش برنامه مشاوره و آمار مركز متادون به ستاد معاونت

6-     شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي 

 

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست