×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف حوزه روابط عمومی معاونت بهداشت

هماهنگی با رسانه‌ها خبرگزاری‌ها و سایر مراجع  و ارایه اخبار و رویدادهای علمی و خبری حوزه معاونت بهداشت به منظور درج در سایتهای خبری یا رسانه ‌های مکتوب با همکاری واحدهای فنی و پشتیبانی

هماهنگی و همکاری درون سازمانی و برون سازمانی درراستای رسیدن به اهداف و برنامه‌های معاونت بهداشت

  پاسخگویی و پیگیری برای حل مشکلات ارباب رجوع با همکاری واحدهای فنی و پشتیبانی معاونت بهداشت

 تهیه گزارش‌های خبری حوزه معاونت بهداشت و ارسال به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 تهیه گزارش‌های خبری  حوزه معاونت بهداشت و ارسال به وزارت متبوع

 هماهنگی و همکاری با روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت متبوع

 ارتباط مستمر با روابط عمومی شبکه‌ها و مراکز بهداشت تابعه

 همکاری برای مدیریت و بهبود کمی و کیفی سایت اطلاع رسانی  معاونت بهداشتی

 انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

 

مسئول روابط عمومی : لیلا فتاحی

 ارتباط با روابط عمومی :  66701529

داخلی :2093

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست