پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١ - 
EN AR
1 2 3 4 5
 
صفحه اصلي > کرونا دستورالعمل 
 

کرونا

   دانلود فایل : راهنمای استفاده از ماسک در کودکان.pdf           حجم فایل 1454 KB
   دانلود فایل : مدیریت تغذیه ای در کودکان و نوجوانان مبتلا به کووید-19.pdf           حجم فایل 1040 KB
   دانلود فایل : راهنمای مراقبت و کنترل وزن کودکان زیر پنج سال ویژه مراقب سلامت و بهورز.pdf           حجم فایل 1006 KB
   دانلود فایل : راهنمای مراقبت و کنترل وزن کودکان زیر پنج سال ویژه کارشناس تغذیه.pdf           حجم فایل 1678 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی مراقبتهای تغذیه ای در بیماری سل.pdf           حجم فایل 2074 KB
   دانلود فایل : نسخه اول دستورالعمل نظام مراقبت و بیماریابی کووید 19 پانزدهم تیر ماه.pdf           حجم فایل 3275 KB
   دانلود فایل : ضوابط جدید مراکز منتخب 30 تیر 99.pdf           حجم فایل 483 KB
   دانلود فایل : 14.نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و د.pdf           حجم فایل 4655 KB
   دانلود فایل : تظاهرات گوارشی بیماری کووید 19.pdf           حجم فایل 1026 KB
   دانلود فایل : تغذیه سالم در پیشگیری و درما.pdf           حجم فایل 2013 KB
   دانلود فایل : محتوای آموزشی مشاوره‌ی سوگ.pdf           حجم فایل 1194 KB
   دانلود فایل : فلوچارت فرآیند مشاوره‌ی سوگ.pdf           حجم فایل 242 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش دهی مشاوره سوگ.pdf           حجم فایل 300 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اجرایی مشاوره‌ی سوگ.pdf           حجم فایل 382 KB
   دانلود فایل : مجموعه تغذیه و شیوه زندگی (کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر شایع).pdf           حجم فایل 486 KB
   دانلود فایل : مجموعه تغذیه سالمندان.pdf           حجم فایل 802 KB
   دانلود فایل : فاصله گذاری اجتماعی یعنی خانه ای با امنیت و سلامت.pdf           حجم فایل 564 KB
   دانلود فایل : روش های تامین سلامت روان نوجوانان در بحران بیماری کرونا و اجرای فاصله اجتماعی.pdf           حجم فایل 324 KB
   دانلود فایل : فلوچارت تشخیص ودرمان بیماری کووید 19 در سطوح خدمات سرپایی و بستری.pdf           حجم فایل 2158 KB
   دانلود فایل : 02.نسخه اول دستورالعمل نحوه مراقبت کوید 19 در مراکز خدمات جامع سلامت 16 و 24 ساعته.pdf           حجم فایل 948 KB
   دانلود فایل : راهنمای بهداشت- نگهداری و آماده سازی مواد غذایی.pdf           حجم فایل 823 KB
   دانلود فایل : توصیه های ملی و بین المللی در خصوص مصرف مکمل ویتامین دی .pdf           حجم فایل 664 KB
   دانلود فایل : فایل پروتکل درمان روانشناختی سوگ.pdf           حجم فایل 837 KB
   دانلود فایل : سوگواری در همه گیری کرونا - ویژه جمعیت عمومی.pdf           حجم فایل 466 KB
   دانلود فایل : توصیه‌های مدیریت سوگ بازماندگان-نهایی.pdf           حجم فایل 454 KB
   دانلود فایل : خانواده و کرونا ویروس جدید.pdf           حجم فایل 748 KB
   دانلود فایل : coronavirus.pdf           حجم فایل 736 KB
   دانلود فایل : اضطراب بیماران بستری.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود فایل : اضطراب بیماری و کرونا.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود فایل : افسردگی و کرونا.pdf           حجم فایل 351 KB
   دانلود فایل : انگ اجتماعی ابتلا به کروناویروس.pdf           حجم فایل 165 KB
   دانلود فایل : سلامت روان در بحران- ویژه کادر درمان.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود فایل : سلامت روان در بحران- ویژه کادر درمان.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود فایل : سلامت روان در بحران- ویژه مدیران[vs.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود فایل : سوگواری در همه‌گیری کرونا.pdf           حجم فایل 243 KB
   دانلود فایل : وسواس و کرونا.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود فایل : سوگواری در همه گیری کرونا - ویژه جمعیت عمومی.pdf           حجم فایل 466 KB
   دانلود فایل : فایل پروتکل درمان روانشناختی سوگ.pdf           حجم فایل 837 KB
   دانلود فایل : __مراقبت تغذیه ای دوران نقاهت .pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود فایل : پیشگیری و کنترل کووید-19 در معادن.pdf           حجم فایل 1139 KB
   دانلود فایل : تریاژ مادر باردار کووید 19 اول فروردین 1399.pdf           حجم فایل 1483 KB
   دانلود فایل : پیشگیری و کنترل کووید-19 در معادن.pdf           حجم فایل 1139 KB
   دانلود فایل : covid-19 راهنمای بازگشت به کار شاغلین مبتلا به.pdf           حجم فایل 899 KB
   دانلود فایل : __مراقبت تغذیه ای دوران نقاهت .pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود فایل : متن نهایی مدیریت استرس در شر.pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود فایل : کودکان در روزهای سخت فقدان ع.pdf           حجم فایل 703 KB
   دانلود فایل : کمک به کودکان برای مقابله با .pdf           حجم فایل 4644 KB
   دانلود فایل : سلامت روان در بحران ، ویژه ار.pdf           حجم فایل 308 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین مبتلا به افسردگی در دوران کرونا.jpg           حجم فایل 78 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان مبتلا به اضطراب.jpg           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان مبتلا به اضطراب.jpg           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان مبتلا .jpg           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان بیش فعال در دوران کرونا.jpg           حجم فایل 74 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان بیش فع.jpg           حجم فایل 74 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان اختلال دو قطبی.jpg           حجم فایل 82 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان اختلا.jpg           حجم فایل 82 KB
   دانلود فایل : راهنمای مراقبت کودکان سوگوار کرونا.jpg           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : راهنمای مراقبت کودکان سوگوا.jpg           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : راهنمای مدیریت بحران و سلامت.pdf           حجم فایل 803 KB
   دانلود فایل : راهنمای مدیریت استرس در شرای.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود فایل : راهنمای مدیریت استرس برای مد.pdf           حجم فایل 263 KB
   دانلود فایل : راهنمای مدیریت استرس برای را.pdf           حجم فایل 418 KB
   دانلود فایل : حمایت های روانی ، اجتماعی در .pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود فایل : توصیه های سلامت روان در خصوص .pdf           حجم فایل 475 KB
   دانلود فایل : ترس از کرونا.pdf           حجم فایل 919 KB
   دانلود فایل : برای کودکان سوگوار چه کنیم.pdf           حجم فایل 453 KB
   دانلود فایل : شرح وظایف بیمارستانها.pdf           حجم فایل 565 KB
   دانلود فایل : راهنمای کنترل کرونا در واحدهای صنفی عرضه گوشت و مرغ.pdf           حجم فایل 435 KB
   دانلود فایل : راهنمای کنترل کرونا در کشتارگاهها.pdf           حجم فایل 289 KB
   دانلود فایل : راهنمای کنترل کرونا در فروشگاههای زنجیره ای.pdf           حجم فایل 377 KB
   دانلود فایل : راهنمای بهداشت محیط در مواجهه با بیماران.pdf           حجم فایل 685 KB
   دانلود فایل : دستورعمل کرونا در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی - copy.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود فایل : راهنمای انجام مراقبت تشخیص و درمان غیرپزشک.pdf           حجم فایل 1299 KB
   دانلود فایل : دستورعمل گسترش نحوه عملکرد مراقب سلامت بهورز در زمان اپیدمی بیماری کرونا.pdf           حجم فایل 551 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل درمانی مواجهه با کرونا در بیماری دیابت.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل درمانی مواجهه با کرونا در بیماران مبتلا به سرطان-.pdf           حجم فایل 821 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل حمایت های تغذیه ای در بیماران سرپایی و بستری.pdf           حجم فایل 1301 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل توانبخشی بیماران.pdf           حجم فایل 740 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل ارائه خدمات 247 و 724 .pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود فایل : راهنمای پیشگیری از کرونا در تیم خبرنگاری -.pdf           حجم فایل 598 KB
   دانلود فایل : مراقبت های پس از ترخیص.pdf           حجم فایل 228 KB
   دانلود فایل : راهنمای تریاژ مادر باردار و کوید19.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود فایل : راهنمای بالینی موقت تغذیه با.pdf           حجم فایل 391 KB
   دانلود فایل : درمان دارویی مادر مبتلا به کوید19.pdf           حجم فایل 169 KB
   دانلود فایل : راهنمای مقابله با کرونا در زندانها و ندامتگاهها.pdf           حجم فایل 1342 KB
   دانلود فایل : توصیه های سلامت روان در پیشگیری فرسودگی شغلی.pdf           حجم فایل 424 KB
   دانلود فایل : راهنمای اقدامات بهداشت محیط در مواجهه با افراد مبتلا به کرونا.pdf           حجم فایل 685 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس دراتوبوس.pdf           حجم فایل 940 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در هواپیما.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در مراکز ورزشی و استخرها.pdf           حجم فایل 800 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در پادگان و زندان.pdf           حجم فایل 961 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در اماکن متبرکه.pdf           حجم فایل 987 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس 9 در مراکز جمعي.pdf           حجم فایل 957 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در تاکسی.pdf           حجم فایل 967 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در پایانه مسافربری.pdf           حجم فایل 1240 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در پارک.pdf           حجم فایل 945 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کروناویروس در مترو و قطار.pdf           حجم فایل 974 KB
   دانلود فایل : دستور العمل حفاظت فردی کارکنان.pdf           حجم فایل 582 KB
   دانلود فایل : پرسش و پاسخ های شایع کورونا.pdf           حجم فایل 739 KB
   دانلود فایل : حمایتهای روانی، اجتماعی.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود فایل : توصیه تغذیه ای در پیشگیری از بیماری کرونا.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل کنترل بیماری کرونا در مدارس و مهد کودک ها.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل کنترل بیماری کرونا- بهمن 98.pdf           حجم فایل 2732 KB
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 30733
 بازدید امروز : 2097
 کل بازدید : 21397537
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 3.13
معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خيابان جمهوري اسلامي و خيابان حافظ (نقشه گوگل)

تلفن : 66707636-66700512- 021

پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir