دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
دهان و دندان
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2990
 

شرح وظايف سازماني

واحد سازماني : ستاد معاونت بهداشتي

عنوان پست /شغل : رئيس گروه تخصصي بهداشت دهان و دندان – مدارس

 

-تائيد و ابلاغ آيين نامه ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، استانداردها و تطبيق تشكيلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه

-بازنگري و تائيد طرحهاي توسعه و گسترش خدمات ( اعم از بخش دولتي و خصوصي) و پيگيري مراتب

-اصلاح ، تائيد ، نظارت و مشاركت در تامين، توزيع و نحوه استفاده از منابع مالي ، نيروي انساني ، مواد ، تجهيزات و فضاي فيزيكي مورد نياز

-نظارت و تائيد نتايج حاصله از داده پردازي اطلاعات و ارائه راهكارهاي كاربردي

-تلاش در جهت تقويت انگيزه و خلاقيت كاركنان، پويا سازي و ارتقاء سيستم

-رسيدگي به شكايات و مشكلات كاركنان و تلاش در جهت حل مشكلات ايشان

-تائيد ارزشيابي مستمر كاركنان و ارزشيابي كارشناسان مسئول ذيربط

-نظارت و تائيد اولويتها، اهداف و استراتژيهاي تعيين شده

-نظارت بر حسن تنظيم و تدوين برنامه جامع عملياتي و تائيد نهايي آن و انعكاس به واحدهاي ذيربط 

-همكاري و هماهنگي درون و برون بخشي و جلب مشاركت مردمي تحت نظر مقام ما فوق

-مشاركت در نظارت، پايش و ارزشيابي برنامه هاي جاري

-تائيد گزارشات نهايي حاصل از پايش و ارزشيابي و انعكاس نتايج و راهكارها به مقام مافوق و سطوح محيطي

-تهيه ، تدوين و ارائه متون ، رسانه ها و مدولهاي علمي آموزشي مورد نياز گروههاي هدف و اطلاع رساني عمومي و نظارت بر فعاليتهاي مشابه زير مجموعه

-نظارت ، طراحي و مشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

-مشاركت و نظارت بر حسن برگزاري سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي

-تلاش در جهت اعتلاي سطح دانش فني و علمي فردي  

-تشكيل و شركت دركميته هاي فني و آموزشي (كميته علمي و امثالهم)

-انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي از سوي مقام مافوق ارجاع مي شود .

 


 

شرح وظايف سازماني

واحد سازماني : ستاد معاونت بهداشتي

عنوان پست /شغل : كارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان

 

-بررسي و بازنگري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، استانداردها و تشكيلات و پيشنهاد اصلاحات به رئيس گروه تخصصي مربوطه

-بازنگري و طراحي توسعه و گسترش خدمات (اعم از بخش دولتي و خصوصي)

-جمع بندي ،‌پيشنهاد ، پيگيري و نظارت بر تامين ، توزيع و نحوه استفاده از منابع مالي ، نيروي انساني ، مواد ، تجهيزات و فضاي فيزيكي مورد نياز

-نظارت بر حسن جمع آوري داده ها و داده پردازي ،تجزيه و تحليل نهايي و ارائه راهكار و پيشنهاد به رئيس گروه تخصصي

-تلاش در جهت تقويت انگيزه و خلاقيت كاركنان، پويا سازي و ارتقاء سيستم

-رسيدگي به شكايات و مشكلات كاركنان و تلاش در جهت حل مشكلات ايشان

- ارزشيابي مستمر كاركنان ذيربط

-تعيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها و ارائه آنها به رئيس گروه

-تدوين برنامه جامع عملياتي و ارائه آن به رئيس گروه

-همكاري و هماهنگي درون و برون بخشي و جلب مشاركت مردمي تحت نظر رئيس گروه  

-مشاركت در نظارت، پايش و ارزشيابي برنامه هاي جاري

-جمع بندي، تنظيم و تدوين نهايي گزارشات ادواري حاصل از پايش و ارزشيابي به انضمام تحليل و پيشنهادات و ارائه به رئيس گروه  

-تهيه ، تدوين و ارائه متون ، رسانه ها و مدولهاي علمي آموزشي مورد نياز گروههاي هدف ، اطلاع رساني عمومي و نظارت بر فعاليتهاي مشابه زير مجموعه

-نظارت ، طراحي و مشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

-مشاركت و نظارت بر حسن برگزاري سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي (از جمله شرايط فني و مهندسي و اصول كاربردي تجهيزات دندانپزشكي)

-تلاش در جهت اعتلاي سطح دانش فني و علمي فردي 

-شركت فعال در جلسات كميته تجهيزات معاونت

-نظارت و برنامه ريزي كنترل بيماريهاي عفوني منتقله توسط عمليات دندانپزشكي ( علي الخصوص ايدز و هپاتيت)

-نظارت بر تعمير و نگهداري بهينه تجهيزات واحدهاي دندانپزشكي

-آموزش و توجيه علمي و فني كادر بهداشت دهان و دندان در بدو ورود و حين خدمت  

-انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي از سوي مقام مافوق ارجاع مي شود .

شرح وظايف سازماني

واحد سازماني : ستاد معاونت بهداشتي

عنوان پست /شغل : كارشناس بهداشت دهان و دندان

 

-تهيه و جمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، استانداردها و ارائه آنها

-بررسي و پيشنهاد توسعه گسترش خدمات (اعم از بخش دولتي و خصوصي)  

بررسي وضعيت موجود و برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، مواد ، تجهيزات و فضاي فيزيكي مورد نياز و نحوه بهره برداري از آنها

-جمع آوري داده ها، آناليز اطلاعات و ارائه نتايج و شاخصها به كارشناس مسئول  

-تلاش در جهت پويا سازي و ارتقاء سيستم  

-مشاركت در تبيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها و ارائه آنها

-تهيه پيش نويس برنامه هاي عملياتي بر اساس اولويتها و استراتژيها و ارائه به كارشناس مسئول

-همكاري و هماهنگي درون و برون بخشي و جلب مشاركت مردمي تحت نظر كارشناس مسئول 

- نظارت، پايش و ارزشيابي از نحوه ارائه خدمات  

-مشاركت در تنظيم و ارائه گزارش تحليلي و پيشنهادات حاصل از پايش و ارزشيابي   

-تهيه ، تدوين و ارائه متون ، رسانه ها و مدولهاي علمي آموزشي مورد نياز گروههاي هدف و اطلاع رساني عمومي

- طراحي و مشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

- برگزاري و مشاركت در سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي (اعم از شرايط فني و مهندسي و اصول كاربردي تجهيزات دندانپزشكي)

-تلاش در جهت اعتلاي سطح دانش فني و علمي فردي 

-نظارت و برنامه ريزي كنترل بيماريهاي عفوني منتقله توسط عمليات دندانپزشكي ( علي الخصوص ايدز و هپاتيت)

-نظارت بر تعميرات و نگهداري بهينه تجهيزات واحدهاي دندانپزشكي

-آموزش و توجيه علمي و فني كادر بهداشت دهان و دندان در بدو ورود و حين خدمت

-انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي از سوي مقام مافوق ارجاع مي شود .

 

 

 

دسترسی ها
دهان و دندان، بهداشت، oral health، نظام پزشکی ایران، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت
دهان و دندان، بهداشت، oral health، نظام پزشکی ایران، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت
دهان و دندان، بهداشت، oral health، نظام پزشکی ایران، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت
دهان و دندان، بهداشت، oral health، نظام پزشکی ایران، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت
دهان و دندان، بهداشت، oral health، نظام پزشکی ایران، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت
کارشناسان مسئول دهان دندان
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.