×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • : 1401/12/22 - 08:23
  • : 85
  • : 81
  • : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین گسترش

آخرین جلسه هماهنگی گروه گسترش و نیروی انسانی در سال برگزار شد.

آخرین جلسه هماهنگی گروه گسترش و نیروی انسانی در سال برگزار شد.

در این جلسه مدیرگروه گسترش ضمن قدردانی از زحمات کلیه همکاران در طی سال 1401، بر اجرای برنامه ها مطابق ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت تاکید کرد.

در ادامه جلسه، کارشناسان نیروی انسانی و گسترش معاونت بهداشت ضمن ارائه عملکرد شبکه ها و مراکز، بر نظارت مسئولین گسترش بر عملکرد واحدهای تحت پوشش تاکید کردند.

در مدیر گروه نیروی انسانی نیز  در خصوص مدیریت و استاندارد سازی نیروی انسانی مطالبی را بیان کرد.

این جلسه در تاریخ 15/12/1401 برگزار شد.

  • : معاونت
  • : 124476

0

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست