×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • : 1401/12/23 - 12:53
  • : 95
  • : 90
  • : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه سلامت نوروزی

جلسه هماهنگی برنامه سلامت نوروزی سال 1402 جهت کارشناسان مسئول بهداشت محیط مراکز تابعه با حضور دکتر ولی مدیرگروه سلامت محیط و کار، مهندس تاجیک رئیس گروه سلامت محیط و کارشناسان ستادی سلامت محیط معاونت بهداشت روز یک شنبه مورخ 21/12/1401 برگزار شد.

جلسه هماهنگی برنامه سلامت نوروزی سال 1402 جهت کارشناسان مسئول بهداشت محیط مراکز تابعه با حضور دکتر ولی مدیرگروه سلامت محیط و کار، مهندس تاجیک رئیس گروه سلامت محیط و کارشناسان ستادی سلامت محیط معاونت بهداشت  روز یک شنبه مورخ 21/12/1401 برگزار شد.

این جلسه با رویکرد بررسی آمار و عملکرد برنامه های بهداشت محیط در خصوص مباحث سلامت نوروزی ، تشدید نظارت ها بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی با اولویت مراکزو اماکن حساس ، سامانه های آبرسانی و سایر فعالیت ها  برگزار شد و در خصوص  راهکارهای کاربردی در خصوص رسیدن به اهداف برنامه بحث و تبادل نظر گردید . در این جلسه از زحمات کلیه کارشناسان مسئول و کارشناسان محیطی بهداشت محیط در مراکز و شبکه ها ی تابعه در طول سال 1401 تقدیر و تشکر به عمل آمد.

  • : معاونت
  • : 124542

0

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست