×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • : 1401/12/24 - 07:46
  • : 38
  • : 35
  • : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه آموزشی ضوابط مدیریت و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی

جلسه آموزشی با موضوع ضوابط مدیریت، تامین، انبارش و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت کارشناسان گسترش مراکز و شبکه های تابعه برگزار شد.

 جلسه آموزشی با موضوع ضوابط مدیریت، تامین، انبارش و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت کارشناسان گسترش مراکز و شبکه های تابعه  برگزار شد.

در این جلسه، ضمن ارائه آخرین نسخه شرح وظایف کارشناسان تجهیزات پزشکی در حوزه بهداشت، مطالبی در خصوص نگهداری و انبارش تجهیزات پزشکی، ضوابط تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات ارائه شد.

همچنین به منظور تامین تجهیزات از مجاری قانونی و جلوگیری از ورود تجهیزات فاقد کیفیت و قاچاق بر خرید تجهیزات از طریق  سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و از شرکت های مورد تائید در پورتال سازمان تجهیزات پزشکی کشور (IMED)  تاکید شد.

این جلسه در تاریخ 20 اسفند برگزار شد.

  • : معاونت
  • : 124552

0

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست